Jaarlijkse ALV-VZWH 22-04-2023

Voor deelname aan de ALV kunt u zich aanmelden bij secretaris@vzwh.nl

Datum: zaterdag 22 april 2023
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Sport- en zalencentrum de Camp
               Bosrand 15-17
               3931 AP WOUDENBERG

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Zwitserse Witte Herder op 22 april om 13.00 uur.

Agenda ALV VZWH

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV VZWH 2022
5. Jaarverslag 2022 
6. Balans en staat van baten en lasten 2022
7. a. Verslag kascommissie
    b. Verkiezing kascommissie
8. Begroting van inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2023
9. Verhoging jaarlijkse contributie met €2,50 per algemeen lid in 2024 en nogmaals €2.50 in 2025
10. Reservering van een geoormerkt budget ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de vereniging. Deze reservering is voor 2023 €5000 met een optie van nog eens €5000 voor 2024
11. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar:
         –  Uit eigen beweging is dhr J.Boer afgetreden, fokcommissie
         – Aftredend en herkiesbaar, mevr. A.Groot, secretaris
 – Verkiesbaar is mevr. I.Vlasman, evenementen
 – Verkiesbaar is mevr. N.Kamstra, fokcommissie
12. Rondvraag (*
13. Sluiting

(* Minimaal 48 uur voor aanvang van de ALV dienen vragen voor de rondvraag schriftelijk te worden aangeleverd via secretaris@vzwh.nl

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat alleen leden, die hun contributie voor 2023 hebben voldaan, toegang hebben tot deze vergadering.

Zowel de notulen 2022 (clubblad 2-2022) als het jaarverslag 2022 (clubblad 1-2023) zijn reeds gepubliceerd.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,             

Alma Groot                            

Secretariaat Vereniging Zwitserse Witte Herder
www.vzwh.nlsecretaris@vzwh.nl