Nieuws

Uitnodiging ALV VZWH

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerste Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Zwitserse Witte Herder op woensdag 3 maart 2021 om 19.30 uur. Ivm de huidige coronaregels zal de ALV via Teams gehouden worden. U wordt verzocht u vooraf aan te melden bij het secretariaat (secretaris@vzwh.nl). U kunt zich aanmelden tot 27 februari. Na opgave krijgt u een uitnodiging. Mocht u 1 maart nog geen uitnodiging hebben ontvangen neem dan aub contact op met het secretariaat. 

Agenda ALV

 1. Welkom
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV ZWHVN 2020
 5. Jaarverslag 2020 
 6. Balans en staat van baten en lasten 2020 
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting van inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2021
  • Extra verzendkosten nieuwe buitenlandse leden ivm verzending clubblad.
  • Vaststelling contributie 2022
  • Reservering van een geoormerkt budget ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de vereniging. Deze reservering is voor 2021 €5000 met een optie van nog eens €5000 voor 2022
 9. Aanpassing VFR ivm Ed 0/Ed 1 (zie toelichting)   
 10. Bestuurssamenstelling na fusie: 
  Na de fusie RZWH/ZWHVN en het verdergaan van de ZWHVN als VZWH is voor het waarborgen van de continuïteit gekozen voor een bestuurscombinatie van de twee oude besturen:
  P.Groot-Voorzitter, A.Groot-Secretaris,  R.Commandeur-Penningmeester, T.Commandeur-Gezondheid, S.Schepers-Evenementen, J.Boer-Fokcommissie, C.Bekius-Herplaatsing
 11. Rondvraag (*
 12. Sluiting

 
Wij hopen op een grote opkomst!

(* Minimaal 48 uur voor aanvang van de ALV dienen vragen voor de rondvraag schriftelijk te worden aangeleverd via secretaris@vzwh.nl

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat alleen leden die hun contributie voor 2021 hebben voldaan, toegang hebben tot deze vergadering.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Alma Groot
Secretariaat Vereniging Zwitserse Witte Herder
www.vzwh.nl – secretaris@vzwh.nl
 
 
Toelichting agenda punt 9:
Aanpassing Verenigings Fokreglement (VFR):
Punt 4, gezondheidsregels:
Het fokken met Ed 1 wordt toegestaan, mits in combinatie met Ed vrij. Dit omdat de gradatie grensgeval door de Raad van Beheer in Nederland niet (meer) gegeven wordt. Het blijkt dat in diverse buitenlanden de gradatie grensgeval nog wel gegeven wordt. Deze honden vallen bij onze Raad van Beheer automatisch onder Ed 1.
Bovendien wordt in diverse buitenlanden wel toegestaan met Ed 1 te fokken. Door dit niet toe te staan verkleinen we de genendiversiteit onnodig.