Overleg Gedragstest

Beste leden,  

Zoals afgesproken tijdens de eerste ALV van de VZWH gaat het bestuur onderzoeken of en hoe een gedragstest voor de Zwitserse Witte Herder opgezet kan worden. Intentie hierbij is om inzicht te krijgen in het gedrag en in eventuele gedragsafwijkingen om zodoende een beter en vooral een bewustere afweging voor de fokcombinaties te kunnen bieden. Vanuit de samenleving is er een groeiende bewustwording van het component gedrag mbt huisdieren en hierbij liggen wij dus ook onder de loep. Los daarvan is gedrag natuurlijk één van de belangrijkste eigenschappen van een witte herder die deel moet uitmaken van de maatschappij. 

Om die reden is het bestuur in gesprek gegaan met Nicky Gootjes. Zij is eigenaar van Gedragscentrum Samenspel in Apeldoorn. Wij hebben dit gesprek als zeer verhelderend ervaren en hebben zeker dingen gehoord die een gedragstest in een ander licht stellen. Opvallend was de constatering dat het houden van een gedragstest bij andere rassen binnen een redelijke tijdsspanne tot een aanzienlijke terugdringing van gedragsafwijkingen leidde. Hierbij is het uitgangspunt dat een gedragstest niet leidt tot uitsluiting, maar tot een grotere bewustwording en een betere basis voor de keuze van een fokcombinatie. Uit deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat er voldoende aanleiding is om dit traject voort te zetten.  

Nicky Gootjes is gevraagd om de uitleg die ze aan het bestuur heeft gegeven ook voor de rest van de leden te houden in de vorm van een lezing. Hier wordt u zo snel mogelijk nader over geïnformeerd. Daarnaast is, in overleg met de deskundige, afgesproken een paar testmomenten op te zetten om te zien welke test elementen goed aansluiten bij ons ras. Hiervoor willen we gebruik maken van de reeds geplande fokgeschiktheidskeuringen. Met nadruk wordt vermeld dat deze sessies op geen enkele manier verband houden met de fokkeuringen. Er zullen in principe honden gebruikt worden die niet deelnemen aan de keuringen. Wellicht zijn er deelnemers aan de keuring die het wel leuk vinden om deel te nemen. Natuurlijk is dit dan geen probleem. Er komt echter geen officiële uitslag, maar mogelijk kan de beoordelaar wel een interessante terugkoppeling geven. 

Ook moet worden vermeld dat de genoemde probeer sessies nog niet dienen als demonstratie voor geïnteresseerden. Een (te) grote opkomst geïnteresseerde mensen kan juist verstorend werken op de testen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Over de voortgang van dit traject wordt u van tijd tot tijd geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de VZWH.