Lid worden

Lid worden van de VZWH kan door het online inschrijfformulier in te vullen en via de button op te sturen naar de ledenadministratie. Na acceptatie ontvangt u van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging met uw lidmaatschapnummer en een factuur voor de verschuldigde contributie.

Lidmaatschappen
Algemene leden, ontvangen minimaal 4 maal per jaar een verenigingsclubblad, hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Indien het algemeen lid fokker en/of dekreuhouder is heeft hij/zij recht op gratis kennel- en/of dekreuen vermelding op de website van de VZWH, mits wordt voldaan aan de reglementen van de VZWH.

Lidmaatschap per 1 januari € 30,00 per kalenderjaar. Lidmaatschap na 1 juli € 17,50.
Wanneer u geen gebruik maakt van de automatische incasso bedraagt  de contributie € 37,50.
Dit bedrag kunt u storten op bankrekening NL72 INGB 0003 560273 t.n.v. VZWH o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.

Nieuwe leden in het buitenland die een clubblad willen ontvangen per post moeten ivm de kosten een extra bijdrage betalen.
Leden uit Duitsland en België € 5,– en andere Europese landen € 10,–

Gezinsleden/partners op hetzelfde adres kunnen gezinslid worden, bij aanmelding dient de naam van het algemene lid te worden vermeld. Een gezinslid heeft stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

Gezinsleden betalen per 1 januari € 12,50, zonder automatisch incasso € 20,00

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
Wanneer het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar wordt opgezegd, vind geen restitutie plaats over de reeds voldane contributie.
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie en wel voor 1 december.

  Soort lidmaatschap
  AlgemeenGezinslid

  Aanhef
  De heerMevrouw

  Geeft u toestemming aan de VZWH voor het machtigen van SEPA-incasso's ?
  janee

  Indien de tenaamstelling IBANnr. anders zijn dan bovenstaand, dan graag hieronder de juiste tenaamstelling vermelden.

  Emailadres mag gebruikt worden voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere berichtgeving van de VZWH?
  ja
  Ik ga akkoord met het ledenconvenant?
  janee
  Heeft u interesse in het vervullen van een taak of functie binnen de VZWH, en mogen wij daarover contact met u opnemen ?
  janee