Doelstelling

De vereniging heeft als doel het in stand houden van en waar nodig verbeteren van het ras de Zwitserse Witte Herder. Het is onze visie dat dit alleen mogelijk is door een bewust fokbeleid. Het verleden heeft ons geleerd dat veel regels niet per definitie resulteren in meer kwaliteit. Het fokreglement van de VZWH is daarom gebaseerd op de regels zoals die zijn vastgelegd in het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De VZWH wil geen star beleid en hanteert ook geen dwingend fokbeleid maar wil door middel van vrijheid, openheid, hechte samenwerking en uitwisseling van ervaringen en informatie de vitaliteit en het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de Zwitserse Witte Herder waarborgen. De vereniging ontmoedigt rivaliteit waarbij alleen naar negatieve aspecten van de fokkerij van collega fokkers wordt gekeken omdat zij van mening is dat elke gezonde hond een mooie bijdrage kan leveren. In dat kader hebben de bij de VZWH aangesloten fokkers (en leden) zich gecommitteerd aan een ledenconvenant.


Een ander doel dat we ons gesteld hebben is de pupkopers van uitgebreide informatie te voorzien waarbij we erop aan zullen sturen dat zij zich kritisch opstellen en een weloverwogen keuze maken bij de aanschaf van een pup. Op termijn bevordert dit de kwaliteit en de gezondheid van het ras.
De VZWH is zich sterk bewust dat niemand de wijsheid in pacht heeft, ook niet als het om fokken van Zwitserse Witte Herders gaat maar is van mening dat kennisvergroting een belangrijke factor speelt. Wij willen dan ook een proactieve rol spelen bij het aanbieden van informatie door middel van lezingen/seminars al dan niet in samenwerking met andere rasverenigingen, zodat de aangesloten fokkers met meer kennis beter verantwoorde keuzes kunnen maken wat het ras ten goede zal komen.
Resumerend, de vereniging zal slechts een adviserende rol spelen, geen dwingende! Zij zal daarbij uitdragen dat het belang van het ras op de eerste plaats komt maar de fokker verantwoordelijk blijft voor zijn eigen fokkerij.